MENU

I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez pełnomocnika usług dokonywania w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu produktu oferowanego przez sprzedawcę klientom na stronie internetowej pełnomocnika. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://esukienki.com/regulamin, w sposób umożliwiający klientowi jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej pełnomocnika oraz usług oferowanych przez pełnomocnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej pełnomocnika oraz sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści o bezprawnym charakterze, w szczególności przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej pełnomocnika.
 4. Korzystanie ze strony internetowej vełnomocnika oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez klienta z wszelkimi treściami na niej umieszczonymi.
 5. Kontakt z pełnomocnikiem  odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego https://esukienki.com/kontakt.

II.

Definicje.

Ilekroć w dalszej części regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

 • Regulamin – zbiór postanowień, określający zasady świadczenia przez pełnomocnika na rzecz klienta Usług w oparciu o zawartą z nim umowę, zamieszczony na stronie internetowej o adresie https://esukienki.com/regulamin 
 • Strona internetowa pełnomocnika  – storna internetowa w domenie o adresie https://esukienki.com, będąca własnością pełnomocnika, na której sprzedawcy oferują do sprzedaży produkty klientowi.
 • Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym https://esukienki.com, pozwalający na korzystanie przez klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje konto po dokonaniu rejestracji na Stronie internetowej pełnomocnika.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z pełnomocnikiem lub sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Klient – osoba fizyczna nie będąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej z pełnomocnikiem lub sprzedawcą,
 • Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – z siedzibą w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, która za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika oferuje do sprzedaży produkt. Lista sprzedawców dostępna jest pod linkiem – kliknij tutaj.
 • Produkt – oferowana do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika rzecz ruchoma, będąca przedmiotem zawartej przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu. Wszystkie produkty prezentowane na za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika są fabrycznie nowe.
 • PełnomocnikPekano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-530 przy ul. Kielecka 41A/8 o numerze NIP: 5213989204, REGON: 523468267, KRS: 0000998601 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy.
 • Umowazawarta na odległość między klientem a pełnomocnikiem umowa zlecenia dokonania transakcji zakupu, na mocy której pełnomocnik zostaje umocowany do niezwłocznego dokonania w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu wybranego przez klienta produktu, oferowanego przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika. Za świadczone na rzecz klienta usługi pełnomocnik  pobiera wynagrodzenie w postaci prowizji.
 • Usługa – usługa wynikająca z umowy i polegająca na zawarciu przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu produktu wybranego przez klienta spośród produktów oferowanych przez sprzedawców za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika.
 • Transakcja zakupu  – zawarta na odległość między sprzedawcą a klientem, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik,  umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest produkt wybrany przez klienta spośród produktów oferowanych przez sprzedawców za pośrednictwem strony internetowej pełnomocnika.
 • Kwota wskazana obok produktucena produktu wraz z prowizją należną pełnomocnikowi.
 • Prowizja wynagrodzenie należne pełnomocnikowi za wykonanie w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu oraz za przejęcie części obowiązków ciążących na sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za sprzedawany produkt. Wysokość prowizji wynosi 1,5 % kwoty wskazanej obok produktu, co oznacza, iż wskazana kwota zawiera cenę produktu, powiększoną o prowizję. 
 • Kwota należna sprzedawcy kwota przekazana przez pełnomocnika na rzecz sprzedawcy, stanowiąca sumę ceny produktu oraz kosztów jego Dostawy na wskazany przez klienta adres.
 • Wartość zamówienia  kwota, jaką klient zobowiązany jest zapłacić pełnomocnikowi, a która stanowi sumę Kwoty wskazanej obok produktu oraz kosztów jego dostawy pod wskazany przez klienta adres.
 • Dzień roboczyjeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wymienionych w szczególności w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02)
 • Formularz kontaktowy – interaktywny formularz udostępniany klientowi na stronie internetowej pełnomocnika, umożliwiający klientowi kontakt z pełnomocnikiem,
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz udostępniony klientowi na Stronie internetowej pełnomocnika, umożliwiający zlecenie dokonania transakcji zakupu, w szczególności poprzez dodawanie produktu/ów do koszyka zakupowego oraz określenie innych warunków zawarcia umowy lub transakcji zakupu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta złożone za pomocą formularza zamówienia, wyrażające bezpośrednią wolę, zmierzające do zawarcia umowy z pełnomocnikiem, określające jej warunki oraz dane niezbędne do wykonania przez pełnomocnika usługi i zawarcia transakcji zakupu, w szczególności: dane adresowe klienta, rodzaj i ilość produktów, sprzedawcę, metodę płatności, sposób i koszt dostawy.
 • Metoda płatności – wybrany przez klienta sposób opłacenia zamówienia. Rozliczenia odbywają się w walucie polskiej.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
 • Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29)
 • VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29).

III.
Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych klientów, a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe jest Pekano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-530 przy ul. Kielecka 41A/8 o numerze NIP: 5213989204, REGON: 523468267, KRS: 0000998601 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Administrator przetwarza następujący zakres danych:
  • dane adresowe (adres miejsca zamieszkania, adres dostawy produktu, adres e-mail, numer telefonu),
  • dane identyfikujące (imię i nazwisko, adres IP, numer konta bankowego, ID urządzenia, lokalizacja).
 4. Dane wskazane w ust. 3 powyżej, stosowane są w następujących celach:
  • składania, realizowanie i rozliczanie zamówień,
  •  procedury związanej z roszczeniami klienta z tytułu rękojmi oraz niezgodności produktu z transakcją zakupu,
  • przesyłania produktów do klienta,
  • obsługi procesu dot. roszczeń klienta z tytułu rękojmi oraz niezgodności produktu z transakcją zakupu,
  • koordynowania procesu w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy lub transakcji zakupu produktu.
 5. Administrator, dla realizacji wskazanych wyżej celów, działa w oparciu o zgodę klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie, wniosek lub prośbę klienta, którego dane dotyczą.  Administrator przetwarza również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – Administratora lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.
 6. Administrator będzie przekazywać dane firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie produktów klientom oraz sprzedawcy, celem optymalizacji produkcji, dostawy oraz wykonywania procedury gwarancyjnej, a ponadto: urzędom skarbowym, biurom rachunkowym, kancelarii prawnej, hostingodawcy, dostawcy systemu do fakturowania, dostawcy systemu CRM, dostawcy systemu mailingowego.
 7. Administrator może przekazywać dane osobowe do kraju spoza obszaru Unii Europejskiej w sytuacji, gdy serwer podmiotu wskazanego w ust. 6 powyżej znajduje się w tym kraju.
 8. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i w czasie uzasadnionym współpracą z klientem.
 9. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi w dowolnej formie.
 10. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.

IV.

Prawa własności intelektualnej.

 1. Strona internetowa pełnomocnika jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06) i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie pełnomocnikowi.
 2. Pełnomocnik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością pełnomocnika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej jego zgody.

V.

Wymagania techniczne.

 1. Do korzystania ze strony internetowej pełnomocnika, w tym w szczególności do zawarcia umowy oraz transakcji zakupu produktu, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Klient nie może zawrzeć umowy anonimowo ani pod pseudonimem.

VI.

Zakres pełnomocnictwa

 1. Na podstawie umowy pełnomocnik otrzymuje od klienta zlecenie oraz pełnomocnictwo do dokonania w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu ze wskazanym przez klienta sprzedawcą, dotyczącej produktu wybranego przez klienta i umieszczonego w koszyku zakupowym oraz do zapłaty na rzecz sprzedawcy ceny produktu i kosztów dostawy pod wskazany przez klienta adres.
 2. Usługę uznaje się za wykonaną w całości, a pełnomocnictwo wygasa, z chwilą dokonania przez pełnomocnika transakcji zakupu oraz przekazania na rzecz sprzedawcy kwoty stanowiącej sumę ceny zakupu produktu/ów oraz kosztów dostawy.

VII.

Prawa i obowiązki

 1. Pełnomocnik na mocy odrębnej umowy zawartej ze sprzedawcą przejmuje odpowiedzialność za wykonanie następujących obowiązków:
  • udzielania klientowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakupionego produktu,
  • odpowiedzialności z tytułu niezgodności produktu z transakcją zakupu,
  • przeprowadzenia i rozpoznania postępowania w zakresie opisanym w pkt b) powyżej lub roszczeń z tytułu rękojmi,
  • koordynowania procesu w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od transakcji zakupu,
  • na życzenie klient, dostarczania w języku polskim niezbędnych dokumentów związanych z produktem, w szczególności instrukcji obsługi.

VIII.

Zlecenie dokonania transakcji zakupu

 1. Klient może złożyć zamówienie jako klient zarejestrowany lub jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest klient, który posiada konto na stronie internetowej pełnomocnika  https://esukienki.com. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego na stronie internetowej pełnomocnika https://esukienki.com
 3. Jeżeli klient posiada konto, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia, poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka zakupowego wybranych produktów. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do dokonania transakcji zakupu. Na etapie składania zamówienia następuje także wybór sposobu dostawy wybranych produktów oraz wybór metody płatności. Warunkiem zlecenia dokonania transakcji zakupu jest akceptacja regulaminu, w tym w szczególności jego pkt II oraz komunikatu zawartego w  pkt VIII ust. 6 .
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody klienta na wykonanie usługi pełnomocnika przed upływem terminu odstąpienia od tej umowy, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że po jej wykonaniu traci on prawo do odstąpienia do tej umowy.
 6. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi, pełnomocnik przesyła klientowi:
  • utrwalone na trwałym nośniku potwierdzenie zawierające informację, że w związku z wyrażoną przez klienta wolą, pełnomocnik rozpoczął realizację usługi, wynikającej z umowy.
 7. Pełnomocnik podaje klientowi informację w zakresie wartości zamówienia.
 8. Składając dyspozycję uruchomienia usługi, klient udostępnia pełnomocnikowi w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki z produktem, numer telefonu.
 9. Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień, w tym w szczególności jego pkt II oraz komunikatu zawartego w  pkt VIII ust. 6 .
 10. Pełnomocnik obowiązany jest przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 11. Usługa uruchamiana jest  niezwłocznie po otrzymaniu od klienta zapłaty za wybrany produkt wraz z kosztami jego dostawy oraz prowizji, a ponadto po przesłaniu pełnomocnikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 12.  Usługa zostaje wykonana z chwilą zawarcia przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klienta transakcji zakupu oraz przekazania sprzedawcy kwoty stanowiącej sumę ceny zakupu produktu/ów oraz kosztów dostawy.

IX.

Dostawa.

 1. Zamówiony przez klienta produkt jest dostarczany pod wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres.
 2. Pełnomocnik oświadcza, że dostawa zamówionego produktu zostanie dokonana przez sprzedawcę maksymalnie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji zakupu. Jeżeli klient nie otrzyma produktu w wyznaczonym terminie pełnomocnik złoży u sprzedawcy ponowne zlecenie wysłania zakupionego przez klienta produktu.
 3. Produkty wysyłane są przez sprzedawcę spoza Unii Europejskiej. klient jest importerem. Wszelkie ewentualne należności podatkowe, w szczególności w zakresie podatku VAT oraz celne obciążają klienta.
 4. Po nadaniu przesyłki klient otrzymuje numer przesyłki z produktem i link do jej śledzenia.
 5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia produktu w terminie nie późniejszym niż 90 dni od daty jego wysłania.

X.

Płatność.

 1. Dostępne metody płatności za zamówione produkty opisane są na Stronie internetowej pełnomocnika oraz prezentowane są klientowi w trakcie procesu składania zamówienia podczas uzupełniania formularza zamówienia.
 2. Płatność, obejmująca wartość zamówienia, dokonywana jest przez klienta z góry przed przystąpieniem przez pełnomocnika do świadczenia usługi.
 3. Płatność może być dokonana według wyboru klienta:  blikiem, szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą obsługiwane przez BlueMedia SA.
 4. Jeżeli klient poprosił o wystawienie faktury VAT za wykonaną usługę, zostanie ona doręczona mu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, na co klient wyraża zgodę.

XI.

Odstąpienie konsumenta od transakcji zakupu.

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu konsument może przesłać pełnomocnikowi oświadczenie o odstąpieniu od transakcji zakupu, celem jego przekazania do sprzedawcy. Zapis zdania poprzedniego nie wyłącza możliwości przesłania oświadczenia o odstąpieniu od transakcji zakupu bezpośrednio do sprzedawcy. Kliknij tutaj, aby otworzyć pełną listę adresów sprzedawców/do zwrotów.
 2. Każdorazowo, po otrzymaniu takiego oświadczenia przez pełnomocnika, pełnomocnik potwierdzi konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia oraz prawidłowość adresu sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od transakcji zakupu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie przysługuje w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są stroje kąpielowe, bielizna oraz biżuteria, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Pełnomocnik w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od transakcji zakupu, jeśli w tym czasie otrzyma dowód potwierdzający odesłanie produktu na adres sprzedawcy lub gdy nastąpi już zwrotne otrzymanie produktu przez sprzedawcę, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, tj. kwotę, na którą składa się kwota należna sprzedawcy oraz prowizja pełnomocnika.
 6. Konsument jest zobowiązany do wysłania produktu do sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji zakupu. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Informacje dot. orientacyjnych kosztów przesyłki zwrotnej można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. pod adresem: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html.
 7. W celu przyspieszenia procedury zwrotu płatności, konsument ma możliwość przesłania pełnomocnikowi dowodu odesłania produktu.
 8. W przypadku braku przedstawienia przez konsumenta dowodu odesłania produktu, pełnomocnik zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, tj. kwotę, na którą składa się kwota należna sprzedawcy oraz prowizja pełnomocnika, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu przez sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od transakcji zakupu można złożyć drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail: [email protected] jednoznaczne oświadczenie w tym względzie lub skorzystać ze wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, uzupełniając go i przesyłając na ten sam adres e-mail: [email protected], z zastrzeżeniem zd. 2 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

XII.

Roszczenia z tytułu braku zgodności produktu z transakcją zakupu.

 1. Pełnomocnik, na podstawie odrębnych umów ze sprzedawcami, przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu braku zgodności zakupionego przez konsumenta produktu z transakcją zakupu, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres pełnomocnika, wskazując o jaki brak zgodności chodzi oraz krótko go uzasadniając. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji pełnomocnik ustosunkuje się do reklamacji klienta.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z transakcją zakupu, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Pełnomocnik zobowiązuje się, że w przypadku żądania konsumenta, o którym mowa w ust. 2 co do zasady dokonuje wymiany produktu na wolny od wad. Dokonuje tego w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności produktu z transakcją zakupu i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty wymiany, w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi pełnomocnik.
 4. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywana na podstawie informacji o niezgodności produktu z transakcją zakupu, i zdjęć je dokumentujących przekazywanych przez klienta, bez konieczności wysyłki produktu do sprzedawcy lub pełnomocnika. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku żądania wymiany produktu, pełnomocnik odbierze od klienta produkt na swój koszt, o czym wcześniej klient zostanie poinformowany.
 5. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
 6. Zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny produktu albo o odstąpieniu od transakcji zakupu, gdy:
  • Pełnomocnik odmówi wymiany produktu, lub wymiana produktu nie realizuje uprawnienia konsumenta w zakresie żądania do doprowadzenia zgodności produktu z transakcją zakupu, lub brak zgodności produktu z transakcją zakupu występuje nadal mimo podjętych przez pełnomocnika czynności, mających na celu doprowadzenie produktu do zgodności z transakcją zakupu,
  • brak zgodności produktu z transakcją zakupu jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od transakcji zakupu bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci żądania naprawy lub wymiany produktu,
  • z oświadczenia pełnomocnika lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z transakcją zakupu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 7. W razie zasadnego i zgodnego z zapisami ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez konsumenta z prawa obniżenia ceny, pełnomocnik zwraca konsumentowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o żądaniu obniżenia ceny.
 8. Konsument nie może odstąpić od transakcji zakupu, jeżeli brak zgodności produktu jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z transakcją zakupu jest istotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z transakcją zakupu dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie transakcji zakupu, konsument może odstąpić od transakcji zakupu jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z transakcją zakupu, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z transakcją zakupu.
 10. W razie zasadnego i zgodnego z zapisami ustawy o prawach konsumenta odstąpienia od transakcji zakupu, konsument niezwłocznie zwraca produkt sprzedawcy na jego koszt. Kliknij tutaj, aby otworzyć pełną listę adresów sprzedawców/zwrotów. pełnomocnik zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, tj. kwotę, na którą składa się kwota należna sprzedawcy oraz prowizja pełnomocnika, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę zwracanego produktu lub dowodu jego przesłania na adres sprzedawcy.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej pełnomocnika, uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres pełnomocnika.
 13. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczonej przez pełnomocnika usługi. Reklamacja może zostać złożona przez klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pocztą na adres pełnomocnika.
 14. Zgłoszenie klienta, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13 powinno zawierać dane adresowe klienta, imię i nazwisko klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 15. Pełnomocnik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

XIII.

Opinie o usłudze i produkcie.

 1. Klient może dokonać na stronie internetowej pełnomocnika oceny realizacji jego usługi oraz wykonania przez sprzedawcę transakcji zakupu produktu, poprzez dodanie opinii za pomocą specjalnego formularza. Opinia ma charakter jawny i jest widoczna dla innych klientów.
 2. Wszystkie opinie zweryfikowane są usługą oraz zakupem produktu, co oznacza, że klient może dodać opinię dot. wyłącznie zakupionych produktów oraz zleconej usługi. 
 3. Opinia pojawi się na stronie internetowej pełnomocnika po zaakceptowaniu jej przez moderatora, co może potrwać kilka dni roboczych. Moderacja uniemożliwia publikowanie opinii niezawierających informacji o zleconej usłudze lub zakupionym produkcie albo zawierających treści obraźliwe i wulgaryzmy, treści faszystowskie, rasistowskie, antysemickie, wrogie cudzoziemcom lub inne politycznie radyklane wyrażenia, a ponadto zawierających dane osobowe, jak numer telefonu, adres e-mail lub odnośniki do innych źródeł.
 4. Wszystkie przesłane opinie stają się własnością pełnomocnika, który zastrzega sobie prawo do skracania lub zmiany przesłanych opinii, o ile nie zmienia to ich sensu.
 5. Wysyłający opinię wyraża zgodę na ich nieodpłatne nieograniczone miejscowo i czasowo wykorzystanie i gwarantuje, że opinie te są wolne od wpływów osób trzecich.

XIV.

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej pełnomocnika i jest dostępny również w zakładce „Regulamin”
 2. Pełnomocnik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu,  o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
 3. Pełnomocnik poinformuje o fakcie dokonania zmiany regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu. Klienci, którzy posiadają konto, o każdej zmianie regulaminu zostaną poinformowani poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, klient może nieodpłatnie usunąć swoje konto.
 4. Zmiana regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 5. Korzystanie przez klienta z usług pełnomocnika po wejściu w życie zmian regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie pełnomocnika.
 7. W przypadku, gdy jeden lub więcej zapisów regulaminu jest lub będzie bezskuteczny, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych zapisów. W miejsce bezskutecznego zapisu regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego zapisu i całego niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez pełnomocnika usługi będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla pełnomocnika, za wyjątkiem sporów z konsumentem, co do których obowiązuje zasada właściwości przemiennej, wyrażona w art. 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 t.j. z dnia 2021.10.04).
 9. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego regulaminu, wyłącznie właściwe jest prawo polskie.
 10. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.